Questionnaires

Peyton, J., Hadjistylli, M., Tziortzis, I., Erotokritou, E., Demetriou, M., Samuel, Y., Anastasi, V., Fyttis, G., Hadjioannou, L., Ieronymidou, C., Kassinis, N., Kleitou, P., Kletou, D., Mandoulaki, A., Michailidis, N., Papatheodoulou, A., Payiattas, G., Sparrow, D., Sparrow, R., Turvey, K., Tzirkalli, E., Varnava, A.I. & Pescott, O.L. (2022) Using expert-elicitation to deliver biodiversity monitoring priorities on a Mediterranean island. PLOS ONE, 17, e0256777.